NEOMATE

About Us

  • History | ความเป็นมา

            ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Neomate ได้มุ่งมั่นที่จะสร้างความพร้อมทุกด้านให้กับผลิตภัณฑ์และบริการตลอดมา จนทำให้ในปี 1994 ฟลัชวาล์ว อัตโนมัติสำหรับโถปัสาวะชายได้รับการรับรองจาก The SISIR From Singapore และเรายังเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรายังได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000 ในปี 2005

  • Technology | เทคโนโลยี

            การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและถูกต้องกับผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่บ่งบอกคุณภาพของสินค้าได้เป็นอย่างดี Neomate จึงมีทีมงานวิจัยและทดสอบในการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่พร้อมทั้งบุคคลากร เครื่องมือ และเทคโนโลยี เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราเหมาะสำหรับคุณ

  • Services | บริการ

            ด้วยความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับบริการที่ดี ถูกต้องและรวดเร็ว Neomate จึงมีทีมงานที่พร้อมให้บริการสำหรับลูกค้าด้วยไมตรีจิต และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งการฝึกอบรม และพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่า คน เทคโนโลยี และความใส่ใจ สามารถรวมเป็นหนึ่งเดียว “เพื่อคุณ”